O projekcie

Film
Giżycko
Galeria / Pisz
Galeria / Giżycko
Galeria / Mrągowo

Główny cel projektu

Głównym celem Konferencji Mazury to Biznes jest promocja nowych modeli biznesowych w mazurskich przedsiębiorstwach (w tym budowy łańcuchów kooperacyjnych oraz rozwiązań B2B i B2A na poziomie lokalnym), efektem będzie wzrost konkurencyjności lokalnego biznesu, intensyfikacją ekspansji na rynki zagraniczne oraz zwiększeniem wartości inwestycji na obszarze Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 jako Lider projektu oraz 11 gminami z Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: miasto Giżycko, gmina Giżycko, Węgorzewo, Miłki, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida, Mikołajki, miasto Mrągowo, gmina Mrągowo oraz Ryn jako Partnerzy projektu.

7 Cudów Mazur – promocja
gospodarcza obszaru Wielkich
Jezior Mazurskich (KWJM)

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w oparciu o promocje nowych modeli biznesowych, budowę trwałych łańcuchów kooperacyjnych w skali kraju, a także zwiększenie dynamiki ekspansji lokalnego biznesu na rynek krajowy, rynki zagraniczne oraz wzrostu wartości inwestycji.

Głównym rezultatem promocji będzie zwiększenie wartości przychodów małych i średnich przedsiębiorstw ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport, wzrost liczby nawiązanych kontraktów handlowych oraz podniesienie poziomu inwestycji prywatnych, uzupełniających wsparcie publiczne przedsiębiorstw. Udział w realizowanym projekcie wzmocni wizerunek firmy, poprawi jej rozpoznawalność wśród nowych klientów, przyciągnie zainteresowanie inwestorów, a także wzbudzi ich zaufanie do inwestowania w KWJM.
W ramach projektu realizowane będą działania skierowane do inwestorów, importerów oraz eksporterów, działających na terenie KWJM ale również inwestorów zagranicznych i krajowych spoza regionu. Do działań tych należy m.in.:

 • Uruchomienie Mazurskiego Systemu Obsługi Inwestora i Eksportera,
 • Uruchomienie Systemu Informacji Gospodarczej,
 • Wydarzenia gospodarcze dedykowane poszczególnym specjalizacjom w ramach przedsięwzięcia .Business in Mazury",
 • Misje przyjazdowe i spotkania B2B w obrębie poszczególnych specjalizacji,
 • Organizacja kampanii promocyjnej, promującej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich.

Korzyści dla mśp wynikające z ich udziału w projekcie

Udział w wypracowaniu standardów obsługi eksportera i inwestora na poziomie gmin uczestniczących w projekcie:

MSOIiE (Mazurski System Obsługi Inwestora i Eksportera) – udział przy projektowaniu i testowaniu systemu.
 • wpływ na uproszczenie bądź tworzenie procedur ww. zakresie,
 • wpływ na informacje zamieszczane w SIG (Systemie Informacji Gospodarczej),
 • wsparcie w zakresie uruchomienia i rozwoju działalności eksportowej,
 • pomoc w zakresie obsługi inwestorów,
 • wsparcia eksporterów oraz wpierania budowania łańcuchów kooperacyjnych,
 • pomoc w zakresie wchodzenia w łańcuchy kooperacyjne /klastry o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
SIG (System Informacji Gospodarczej) – udział w projektowaniu i testowaniu systemu.
 • banery reklamowe przedsiębiorców z linkami do ich stron internetowych,
 • promocja produktów eksportowych,
 • dostęp do wystandaryzowanej bazy danych potencjalnych kontrahentów.
SIW (system Identyfikacji Wizualnej) — zwiększenie integracji przedsiębiorców działających
 • identyfikacja przedsiębiorcy z marką KJWM,
 • promocja produktów eksportowych,
 • korzystanie przez przedsiębiorstwa z logotypu, gadżetów, folderów, stoiska.
Mazury to Biznes – udział w spotkaniach.

Organizacja cyklu spotkań:

 • nawiązywanie, budowanie i rozwój kontaktów gospodarczych,
 • linkowanie przedsiębiorców,
 • budowanie łańcuchów powiązań / kooperacji podmiotów gospodarczych.

Organizacja trzech dwudniowych konferencji:

 • materiały reklamowe i promocyjne,
 • bezpłatna reklama na rynkach zagranicznych,
 • bezpośrednie nawiązywanie kontaktów biznesowych,
 • bezpłatna reklama w mediach krajowych,
 • nawiązywanie kontaktów biznesowych,
 • udział w panelach branżowych,
 • udział mazurskich firm w wydarzeniu o charakterze wystawienniczym.
Ogólnopolska kampania reklamowa:
 • promocja KWJM jako atrakcyjnego regionu pod względem możliwości rozwoju biznesu, przedstawiającym przewagi konkurencyjne,
 • pokazanie przewag konkurencyjnych w zakresie gospodarki i zachęcenie do inwestowania na terenie KWJM,
 • pokazanie potencjału gospodarczego KWJM w oparciu o 3 RIS (Regionalne Inteligentne Specjalizacje: Ekonomia wody, Żywność wysokiej jakości oraz Drewno i meblarstwo) pod haslem:„KWJM. Więcej niż turystyka".
Organizacja misji przyjazdowych oraz promocji obszaru w zagranicznych mediach:
 • nawiązywanie kontaktów biznesowych podczas spotkań biznesowych oraz wizyt studyjnych,
 • możliwość prezentacji zagranicznym przedsiębiorcom swojej firmy podczas wizyt studyjnych,
 • budowania powiązań kooperacyjnych w wymiarze międzynarodowym, promocja w zagranicznych mediach,
 • nawiązanie współpracy i wymiana dobrych praktyk z zagranicznymi firmami.
Działania PR w Polsce i zagranicą:
 • prezentacja oferty inwestycyjnej KWJM oraz oferty w turystyce biznesowej w mediach,
 • wzmocnienie identyfikacji oferty inwestycyjnej KWJM oraz oferty w turystyce biznesowej,
 • publikacja wizytówek firm,
 • reklama firm w Polsce i zagranicą w mediach.